Halka Arza Aracılık

Halka Arz

Halka arza aracılık, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinde "Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık" olarak ifade edilmiştir.

Polen Menkul Değerler A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan, Seri V, 46 numaralı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" inde belirtildiği üzere aşağıda sıralanmış faaliyetleri gerçekleştirmeye yetkilidir.

• Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmesi ile ilgili olarak ihraçcı ve/veya hissedar ile birlikte ihraç fiyatı, miktarı ile halka arz sürecinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması,

• İzahname ve kayıt başvurusu için sunulacak diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Kurul'a başvuruda bulunulması,

• Bu belgelerde yer alacak bilgilerin doğruluğunun sağlanmasını teminen her türlü danışmanlık hizmetinden yararlanılması,

• Konsorsiyum oluşturulması,

• Gişe hizmetleri vermek üzere bir satış grubu oluşturulması,

• Talep toplanması,

• Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının satışına ve tanıtımına yönelik olarak yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar düzenlenmesi,

• Satışın organize edilmesi gibi kurumsal faaliyetlerin yürütülmesi,

• Benzeri faaliyetler ile aracılık sözleşmesinde belirtilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 

 

Parite